क्र.स शीर्षक अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश सभा नियमावली, २०७९
दशाैं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र
बैठकको कारवाही सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६(पहिलो संशोधन)
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना
राप्ती गा.पा. देउखुरीमा सचिवालय भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान (तेश्रो पटक )
सूचनापत्र-१ अधिवेशन आह्वानको सूचना
सूचनापत्र ४
१० राप्ती गा.पा. देउखुरीमा सचिवालय भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान (दोश्रो पटक)