क्र.स शीर्षक अपलोड मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना
राप्ती गा.पा. देउखुरीमा सचिवालय भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान (तेश्रो पटक )
राप्ती गा.पा. देउखुरीमा सचिवालय भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान (दोश्रो पटक)
प्रदेश सभा भवनमा ध्वनी अनुकुलन सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आह्वान (दोश्रो पटक)
आशय पत्र जारी गरिएको सूचना
सूचना
प्रदेश सभा भवनमा ध्वनी अनुकुलन सम्बन्धी कार्यको बोलपत्र आह्वान
भर्वेटिम टाइपिष्ट आवश्यकता सम्बन्धि सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित)
१० राप्ती गा.पा. देउखुरीमा प्रदेश सभा भवनको पर्खाल निर्माणको बोलपत्र आह्वान