क्र.सं कार्यजिम्मेवारीहरू
सरकार निर्माण 
कानून बनाउने 
संसदीय निगरानी
बजेट पारित